Translated Into Malaysia Language

Syarat Perkhidmatan Blogger

Selamat datang ke Blogger! Sebelum anda mula menggunakan Blogger, anda perlu membaca dan bersetuju dengan Terma Perkhidmatan Blogger ( "Keperluan Perkhidmatan") dan keperluan dan peruntukan seterusnya dan dasar, termasuk perubahan di masa depan (secara keseluruhan disebut "Perjanjian"):

* Terma Perkhidmatan Google - Google ketentuan dan syarat umum
http://www.google.com/terms_of_service.html
* Dasar Privasi Google - Bagaimana cara kami memelihara dan menjaga maklumat peribadi anda dalam Blogger
http://www.google.com/privacy.html
* Dasar Kandungan Blogger - Bagaimana kami mempromosikan kebebasan ekspresi dan penerbitan yang bertanggungjawab
http://www.blogger.com/content.g

Walaupun kami akan berusaha memaklumkan anda ketika ada perubahan besar ini Syarat Perkhidmatan Blogger, anda perlu secara berkala meninjau paling up-to-date versi (http://www.blogger.com/terms.g). Google boleh, menurut kebijakannya mengubah atau membaiki Terma Perkhidmatan dan dasar ini kapanpun, dan anda bersetuju untuk terikat oleh pengubahsuaian atau semakan tersebut. Jika anda tidak menerima dan mematuhi Perjanjian ini, anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan Blogger. Dalam ada ketidakkonsistenan antara Terma Perkhidmatan Blogger dan baik Google Terma Perkhidmatan umum (http://www.google.com/intl/en/terms_of_service.html) atau Dasar Privasi Google (http://www. google.com / privacy.html), pada Terma Perkhidmatan Blogger (http://www.blogger.com/terms.g) yang berlaku. Tidak ada dalam Perjanjian ini akan dianggap untuk memberikan pihak ketiga hak-hak atau faedah.

1. Penerangan Perkhidmatan. Blogger adalah perkhidmatan penerbitan web dan perkhidmatan hosting opsyenal ( "Perkhidmatan"). Anda akan bertanggungjawab atas semua aktiviti yang berlaku di bawah nama pengguna anda dan untuk menjaga password anda. Anda faham dan bersetuju bahawa Perkhidmatan diberikan kepada anda tentang SEBAGAIMANA ADANYA dan SEBAGAIMANA TERDAPAT. Google menolak semua tanggungjawab dan liabilitas untuk ketersediaan, timeline, keamanan atau ketersediaan Perkhidmatan atau software klien apapun. Google juga mempunyai hak untuk memodifikasi, menghentikan sementara atau menghentikan Layanan dengan atau tanpa notis terlebih dulu dan tanpa tanggungjawab terhadap anda.

Anda harus berumur setidaknya tigabelas (13) tahun untuk menggunakan Perkhidmatan. Google berhak untuk menolak melayani siapa saja sewaktu-waktu tanpa amaran untuk alasan apapun.

2. Proper Use. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk anda sendiri penggunaan Perkhidmatan, untuk posting apapun yang anda buat, dan atas segala akibat yang ditimbulkannya. Anda bersetuju bahawa anda akan menggunakan Perkhidmatan sesuai dengan semua peraturan daerah, nasional, dan undang-undang antarabangsa, Peraturan dan peraturan, termasuk juga hukum mengenai penghantaran data teknikal yang dieksport dari negara tempat tinggal anda dan semua kawalan eksport Amerika Syarikat undang-undang.

Anda bersetuju untuk mematuhi Dasar Kandungan Blogger (http://www.blogger.com/content.g) dan peraturan dan batasan di dalamnya. Walaupun kami akan berusaha memaklumkan anda ketika ada perubahan besar pada Dasar Kandungan Blogger, anda perlu secara berkala meninjau paling up-to-date versi. Google boleh, menurut kebijakannya mengubah atau memperbaiki Dasar Kandungan Blogger setiap saat, dan anda bersetuju untuk terikat oleh pengubahsuaian atau semakan tersebut.

Pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disebutkan, termasuk Dasar Kandungan Blogger (http://www.blogger.com/content.g), boleh menyebabkan penghentikan Perjanjian ini, dan boleh dikenakan negeri dan persekutuan hukuman dan konsekuensi hukum lainnya . Google berhak, tetapi tidak mempunyai obligasi, untuk menyiasat penggunaan anda terhadap Perkhidmatan untuk (a) menentukan sama ada pelanggaran terhadap Perjanjian telah terjadi atau (b) sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan, proses legal atau permintaan kerajaan .

Sebahagian besar kandungan Blogger.com dan Blogspot.com - termasuk kandungan posting tertentu - disediakan oleh dan merupakan tanggung jawab orang atau orang-orang yang membuat postingan seperti itu. Google tidak mengawasi kandungan Blogger.com dan Blogspot.com, dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan semacam itu. Sebaliknya, Google hanya memberikan akses kepada kandungan sebagai perkhidmatan untuk anda.

Sesuai dengan sifatnya, Blogger.com dan Blogspot.com mungkin membawa ofensif, berbahaya, tidak tepat atau materi yang tidak pantas, atau dalam beberapa kes, posting yang telah mislabeled atau sebaliknya menipu. Kami berharap bahawa anda akan menggunakan hati-hati dan akal sehat dan latihan penilaian yang tepat ketika menggunakan Blogger.com dan Blogspot.com.

Google tidak menyokong, sokongan, mewakili atau menjamin kebenaran, akurasi, atau kebolehpercayaan komunikasi apapun yang dipos melalui Perkhidmatan atau menyokong pendapat apapun diekspresikan melalui Perkhidmatan. Anda mengakui bahawa pergantungan pada bahan apapun yang dipos melalui Perkhidmatan akan risiko anda sendiri.

3. Privasi. Sebagai syarat untuk menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju kepada terma Dasar Privasi Google (http://www.google.com/privacy.html), yang mungkin diupdate dari masa ke masa, sebagaimana dinyatakan dalam versi terbaru yang ada pada saat anda menggunakannya. Anda bersetuju bahawa Google boleh mengakses atau menyingkapkan maklumat peribadi anda, termasuk isi komunikasi, jika Google diwajibkan untuk melakukannya untuk mematuhi proses undang-undang yang berkenaan atau permintaan kerajaan (seperti surat perintah penggeledahan, subpoena, statuta, atau perintah mahkamah), atau seperti yang diberikan dalam Terma Perkhidmatan dan Dasar Privasi Google umum. Maklumat peribadi yang dikumpul oleh Google dapat disimpan dan diproses di Amerika Syarikat atau negara lain di mana Google Inc atau agennya mempunyai kemudahan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju sebarang pemindahan maklumat di luar negara anda.

4. Amalan Umum Tentang Penggunaan dan Simpanan. Anda bersetuju bahawa Google tidak bertanggungjawab bagi pemadaman atau kegagalan untuk menyimpan atau menghantar, setiap Kandungan dan komunikasi lain oleh Perkhidmatan dipertahankan. Google memiliki hak untuk menciptakan batas pada penggunaan dan simpanan atas dasar kami sendiri setiap saat dengan atau tanpa notis.

5. Kandungan daripada Perkhidmatan. Google tidak bertanggungjawab untuk kandungan pihak ketiga (termasuk, tanpa batasan, setiap virus atau menyahaktifkan ciri-ciri lain), juga tidak Google mempunyai kewajipan untuk memonitor seperti kandungan pihak ketiga. Google berhak setiap saat untuk memadam atau menolak pengedaran kandungan apapun tentang Perkhidmatan, seperti kandungan yang melanggar syarat Perjanjian ini. Google juga mempunyai hak untuk mengakses, membaca, mempertahankan, dan mendedahkan maklumat sebarang kerana cukup percaya perlu untuk (a) memuaskan hukum yang berlaku, peraturan, proses legal atau permintaan kerajaan, (b) menegakkan Perjanjian ini, termasuk penyiasatan potensi melanggar perjanjian ini, (c) mengesan, mencegah, atau mengatasi penipuan, masalah keselamatan atau teknikal, (d) menjawab permintaan-permintaan sokongan pengguna, atau (e) melindungi hak, kepemilikan, atau keselamatan Google, penggunanya, dan masyarakat umum. Google tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas latihan atau tidak melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini.

6. Hak Harta Intelek. Google Hak Harta Intelek. Anda mengakui bahawa Google memiliki semua hak, kuasa, dan kepentingan dalam dan pada Perkhidmatan, termasuk semua hak harta intelektual (yang "Hak Google"). Hak Google dilindungi oleh Amerika Syarikat dan undang-undang harta intelek antarabangsa. Dengan demikian, anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyalin, mengeluarkan semula, mengubah, memodifikasi, atau membuat karya terbitan daripada Perkhidmatan. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan robot, spider, peranti automatik lain, atau muat manual untuk memonitor atau menyalin kandungan daripada Perkhidmatan. Seperti dijelaskan di bawah, Hak Google tidak merangkumi kandungan pihak ketiga yang digunakan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan, termasuk kandungan komunikasi yang muncul pada Perkhidmatan.

Hak Harta Intelek anda. Google menyatakan tidak ada kepemilikan atau kawalan terhadap mana Kandungan yang dihantar, diposting, atau dipaparkan oleh anda di atau melalui perkhidmatan Google. Anda atau pemegang lesen pihak ketiga, yang sesuai, mengekalkan semua paten, cap dagang dan hak cipta untuk semua Kandungan yang anda serahkan, pasang atau tampilkan pada atau melalui perkhidmatan Google dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak tersebut dengan betul. Dengan mengajukan, menempatkan, atau memaparkan Kandungan pada atau melalui perkhidmatan Google yang dimaksudkan untuk boleh diakses oleh ahli masyarakat, anda memberikan izin kepada Google di seluruh dunia, non-eksklusif, royalti lesen untuk mereproduksi, menerbitkan dan mengedar Kandungan tersebut pada perkhidmatan Google untuk tujuan memaparkan dan pengedaran perkhidmatan Google. Google selanjutnya berhak untuk menolak untuk menerima, mengepos, memaparkan, atau mentransmisi Kandungan mana pun atas kebijakannya sendiri.

Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak, kuasa dan kuasa yang diperlukan untuk memberikan hak-hak yang diberikan dalam pernyataan untuk setiap Kandungan yang dihantar.

Anda boleh memilih untuk menghantar, mengepos, dan memaparkan materi apapun pada atau melalui perkhidmatan Blogger atau Blogspot.com di bawah lesen awam (contoh lesen Creative Commons), baik secara manual menakrifkan material Anda seperti itu atau menggunakan perkhidmatan Blogger alat untuk melakukannya . Untuk mengelakkan keraguan, Google bukan suatu pihak untuk lesen awam tersebut antara anda dan pihak ketiga. Juga, untuk mengelakkan keraguan, Google boleh memilih untuk melaksanakan hak yang terkandung dalam (a) lesen awam atau lesen, jika ada, anda terapkan pada materi anda atau (b) Perjanjian ini.

7. Tidak ada Resale daripada Perkhidmatan. Kecuali secara tegas dibenarkan secara bertulis oleh Google, anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, memperbanyakkan, menyalin, menjual, memperdagangkan, menjual kembali, atau mengeksploitasi untuk tujuan komersil (a) bahagian manapun dari Layanan, (b) penggunaan Perkhidmatan, atau (c) akses kepada Perkhidmatan.

8. Publisiti. Setiap penggunaan Google nama dagang, tanda dagang, tanda perkhidmatan, logo, nama domain, dan ciri jenama lain ( "Fungsi Brand"), termasuk "Blogger", "Blogger.com", "Blogspot", dan "Blogspot.com, "harus sesuai dengan Perjanjian ini dan sesuai dengan Google yang terbaru panduan penggunaan Fitur Merek, dan kandungan yang dikandung atau dirujuk di dalamnya, yang boleh ditemui di URL berikut: http://www.google.com/permissions/guidelines . html (atau URL serupa lainnya yang mungkin disediakan Google dari masa ke masa).

9. Kenyataan dan Jaminan. Anda mewakili dan menjamin bahawa (a) semua maklumat yang diberikan oleh anda kepada Google untuk berpartisipasi dalam Perkhidmatan adalah benar dan saat ini, dan (b) anda memiliki semua yang diperlukan hak, kuasa dan kuasa untuk masuk ke dalam Perjanjian ini dan untuk melakukan tindakan diperlukan daripada anda di bawah ini.

10. Penamatan; Suspension. Google boleh, menurut kebijakannya, kapanpun dan untuk alasan apapun, menghentikan Perkhidmatan, menghentikan Perjanjian ini, atau atau menamatkan akaun anda. Dalam hal penamatan, akaun anda akan dimatikan dan anda mungkin tidak akan diberikan akses ke akaun anda atau setiap fail atau kandungan lain yang terkandung dalam akaun anda walaupun salinan sisa maklumat boleh tetap berada dalam sistem kami selama beberapa waktu untuk sandaran tujuan. Seksi 2, 3, 5 - 8, dan 10 - 15 daripada Perjanjian, bersama dengan peruntukan yang berlaku pada Terma Perkhidmatan umum (termasuk bahagian mengenai batasan tanggung jawab), akan tetap berlaku tamat tempoh atau penamatan.

11. Ganti rugi. Anda bersetuju untuk tidak membahayakan dan mengganti kerugian Google dan anak syarikatnya, sekutu, pegawai, ejen, dan pekerja daripada dan terhadap tuntutan pihak ketiga yang timbul daripada atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan, termasuk liabilitas atau kos yang timbul daripada turun tuntutan, kerugian, kerosakan (aktual dan atas sebab), guaman, mahkamah, kos perkara dan kos peguam, daripada setiap jenis dan sifatnya. Dalam kes tersebut, Google akan memberikan notis bertulis mengenai tuntutan, tuntutan, atau tindakan.

12. Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini merupakan perjanjian menyeluruh antara anda dan Google dan mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan semua perjanjian sebelumnya antara anda dan Google. Anda juga mungkin akan tunduk pada syarat dan peruntukan tambahan yang mungkin berlaku ketika anda menggunakan atau membeli perkhidmatan Google tertentu, perkhidmatan gabungan, kandungan pihak ketiga atau perisian pihak ketiga.

13. Pelepasan dan Pengasingan Syarat. Kegagalan Google untuk menjalankan atau menguatkuasakan hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini tidak akan merupakan penepian hak atau peruntukan tersebut. Jika ada peruntukan dalam Syarat Perkhidmatan ini ditemui oleh mahkamah dengan bidang kuasa yang kompeten tidak sah, maka para pihak bersetuju bahawa mahkamah harus usaha untuk memberikan impak kepada para pihak 'niat sebagaimana tercermin dalam peruntukan, dan peruntukan lain dalam Terma Perkhidmatan tetap berlaku.

14. Status Sekatan. Anda bersetuju bahawa walaupun ada peraturan atau undang-undang yang bertentangan, setiap tuntutan atau penyebab aksi yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan Google ataupun Terma Perkhidmatan harus diajukan dalam jangka waktu satu (1) tahun selepas dakwaan atau tindakan tersebut muncul, ataupun akan dianggap gugur.

15. Pilihan Hukum; Jurisdiction; Forum. Terma Perkhidmatan ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang negara bahagian California, tanpa memberi kesan kepada percanggahan peruntukan undang-undang atau anda yang sebenarnya negara bagian atau negara tempat tinggal. Tuntutan, muat hukum atau litigasi yang timbul berhubung dengan Perkhidmatan akan dibawa hanya di Santa Clara County, California, dan anda bersetuju kepada bidang kuasa mahkamah tersebut.

16. Informasi hak cipta. Ini adalah dasar kami untuk respons kepada notis dakwaan perlanggaran yang sesuai dengan Digital Millennium Copyright Act. Jika anda yakin bahawa hak cipta Anda telah dilanggar di dalam Perkhidmatan, silakan merujuk kepada http://www.google.com/blogger_dmca.html untuk maklumat tentang bagaimana mengajukan atau respons kepada notis pelanggaran.

0 Response: